REKLAMADPK

(Fot. Urząd Miejski w Kisielicach.)

Rada Miejska w Kisielicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kisielice oraz sprawozdaniem finansowym jednostek budżetowych za 2017 rok, jak również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, większością 13 głosów udzieliła Burmistrzowi Kisielic absolutorium za rok 2017.

Sprawozdania i opinie potwierdzają bardzo dobry stan gminnych finansów. Plan dochodów Gminy Kisielice w 2017, określony na 29.856.424,13 zł, został wykonany na kwotę 36.465.880,07 zł. Wydatkowano łącznie 29.379.713,95 zł, co stanowi niemal 96% planu wydatków gminy na 2017 rok. Planowano deficyt w wysokości 825.935,32 zł, jednak końcowym wynikiem przepływów finansowych była nadwyżka w wysokości 7.086.166,12 zł. 

Udzielenie absolutorium to oficjalne potwierdzenie przez Radę Miejską, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, wydając publiczne pieniądze zgodnie z prawem i interesem społecznym. To również forma pozytywnej oceny całej działalności organu wykonawczego za miniony rok.

Po głosowaniu Burmistrz Kisielic podziękował radnym za zaufanie i wpieranie go w zarządzaniu gminnymi finansami. Docenił także pracowników Urzędu Gminy, jak również jednostek organizacyjnych Gminy Kisielice.

- Obejmując urząd burmistrza, obiecałem działać dla dobra mieszkańców Gminy Kisielice i od początku mojej kadencji konsekwentnie tę obietnicę realizuję. Dobra współpraca z radnymi pozwoliła nam zrealizować budżet 2017 roku w sposób racjonalny i przemyślany. To nasz wspólny sukces, który bardzo cieszy – powiedział Rafał Ryszczuk.

[Publikacja Urzędu Miejskiego w Kisielicach]

REKLAMAabs2
Artykuł załadowany: 0.3788 sekundy