REKLAMAKarczma2
REKLAMAWiatrak

(Fot. UM w Iławie.)

W dniu 28.10.2019 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy nr 0050-106/2019 została opublikowana lista kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie. Łącznie do Urzędu Miasta Iławy wpłynęły 22 formularze zgłoszeniowe, z czego wszystkie były kompletne i zostały zaakceptowane pod względem formalnym. Oznacza to, że wkrótce poznamy pełny skład Miejskiej Rady Seniorów. 

Jakie będą zadania tej Rady?

Zgodnie z rozdziałem nr 2 Statutu (uchwała nr X/107/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu) do jej zadań należeć będzie m.in.: 
1) współpraca z organami Gminy Miejskiej Iława w sprawach dotyczących osób starszych,
2) zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla seniorów,
3) inicjowanie działań na rzecz seniorów,
4) konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów,
5) wydawanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,
6) informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów,
7) podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów,
8) dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych,
9) inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,
10) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju,
11) budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
12) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Kiedy poznamy jej skład?

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050-105/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania komisji wyborczej oraz wyznaczenia terminów wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie termin wyborów został ustalony na dzień 14 listopada 2019 r. na godzinę 9:00 w Urzędzie Miasta Iławy, w sali nr 311. 

W skład komisji Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski powołał dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Irenę Kasprzycką, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej w urzędzie miasta Beatę Furmanek oraz inspektora ds. organizacyjnych i kadrowych w ratuszu Edytę Perges.

Wśród 22 kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów są (w kolejności zgłoszeń):

działaczka koła Polskiego Związku Niewidomych w Iławie Krystyna Stebelska, wieloletnia przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów w oddziale ZNP w Iławie Anna Dufrat, działacz społeczny Mirosław Winnicki, działacz społeczny Jerzy Chodacki, działacz organizacji Pokolenia Stanisław Szczypski, przewodniczący koła organizacji pokolenia w Iławie Józef Korzeniewski, członkini Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki Barbara Agnieszka Podwojewska, prezes iławskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Bożena Michalska-Suchocka, były wieloletni prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk Lech Żendarski, wieloletni członek Stowarzyszenia Diabetyków Witold Antoni Orzechowski, pensjonariuszka Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Iławie Bożena Jarnutowska, prezes iławskiego oddziału Stowarzyszenia Polskie Dzieci Wojny Antoni Kwaśniewski, działaczka społeczna Danuta Jankowska, działaczka klubu seniora "Polanka" w Iławie Anna Sądaj, działacz klubu seniora "Polanka" w Iławie Antoni Jarnutowski, była prezes iławskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie Krystyna Rychlik, przewodniczący rady powiatowej OPZZ w Iławie Leszek Jankowski, działaczka społeczna Urszula Rabiczko, działacz iławskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Henryk Okuniewicz, działaczka iławskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zenona Suwińska, były samorządowiec i prezes zarządu stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie Ryszard Ławrynowicz, działaczka UTW w Iławie Urszula Ziemińska.


Pełną treść zarządzenia wraz z listą osób i ich krótkimi charakterystykami można znaleźć na stronie www.ilawa.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy.


Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

abs2
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
woznicki2019
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.6138 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)