REKLAMALumen
klonowski

Jaka dokumentacja będzie obowiązywać dyrektora przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie, jeśli od września 2020 r. do przedszkola będzie uczęszczać dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną ze względu na (dziecko niesłyszące i słabowidzące) oraz z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Jakich specjalistów dyrektor musi zapewnić dziecku? Ile wynosi dotacja na dziecko z taką niepełnosprawnością?

Odpowiedź

W odniesieniu do wszystkich dzieci, o których mowa w pytaniu konieczne będzie dokumentowanie udzielanego dzieciom wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz IPET dla dziecka niepełnosprawnego.

Uzasadnienie

Przede wszystkim należy podkreślić, że zakres podejmowanych na rzecz wymienionych w pytaniu dzieci będzie zależał od indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka. Różny w związku z tym będzie zakres prowadzonej dokumentacji.

 1. Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności nie jest w świetle przepisów prawa oświatowego dzieckiem niepełnosprawnym, gdyż za takie uznaje się jedynie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jednak w związku z tym, że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przypuszczać, że może mieć trudności w funkcjonowaniu wynikające z niepełnosprawności określonej przez miejski/powiatowy zespół ds. orzekania. Dla dziecka należy więc zorganizować odpowiednie formy wsparcia w bieżącej pracy i/lub zorganizować adekwatne do potrzeb zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których prowadzenie należy dokumentować w dziennikach danych zajęć (§11 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania).

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), a na jego podstawie zorganizować zaplanowane formy wsparcia – zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne dokumentowane w dziennikach tych zajęć. Dokumentacja prowadzona dla tego dziecka to przede wszystkim: orzeczenie, wielospecjalistyczna ocena, program IIPET i dokumentacja zajęć.( §  6 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych)
 2. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania stanowi podstawę organizacji dla dziecka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, o ile w przedszkolu funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju działający na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji w czesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia te są odrębna formą wsparcia od działań podejmowanych przez przedszkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania, szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka. (§ 3-6 rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju)
  Natomiast jeśli w przedszkolu nie działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju, to opinii może stanowić podstawę organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.

Zatrudnienie specjalistów będzie wynikało z potrzeb dzieci i rodzaju organizowanych zajęć. Bez szczegółowej znajomości potrzeb dzieci trudno zdecydować, czy powinien to być psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny itd. Z pewnością konieczne będzie zatrudnienie specjalistów z przygotowaniem w zakresie surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii/surdologopedii do prowadzenia zajęć z dzieckiem z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dziecko niesłyszące i słabowidzące).

Zgodnie z art.  17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące warunki:

 1. określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym, że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę,
 2. pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1,
 3. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,
 4. liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe,
 5. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe,
 6. stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe

- z zastrzeżeniem art. 22.

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (art.  17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 

Zapamiętaj!

Zatem na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole uzyska dotację w wysokości, jaka jest przewidziana na dziecko w ramach subwencji oświatowej odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności sprzężonych wysokość wagi na ucznia niepełnosprawnego wynosi 9,5.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 ze zm.) - §  11
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17 ze zm.) – art. 17 ust. 1 i 3
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635) - §  3-6
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) - §  6

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Artykuł sponsorowany.

TEMATY polecamy
REKLAMATom-bet

0Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAwoznicki2
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.8149 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)