METRO
REKLAMAwlodkowic

(Fot. SMLW w Suszu.)

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Suszu ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Suszu.

Termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2020r.

I. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.

Wymagania konieczne:
1. Ukończone studia wyższe.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
4. Posiadanie wiedzy o zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowej, w szczególności: jej statutu i prawa spółdzielczego.
5. Znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników.
6. Posiadanie umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

Wymagania pożądane:
1. Pełna dyspozycyjność.
2. Znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych.

II. Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinno zawierać:

1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail).
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suszu.
5. Zarys koncepcji funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Oświadczenie o posiadaniu umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

III. Zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 28, 14-240 Susz, w pokoju numer 1, w terminie do 6 marca 2020r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Suszu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-susz.pl.

Susz, dnia 21.02.2020r.

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu.

I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert.

Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu (www.sm-susz.pl) na co najmniej 10 dni przed upływem terminu składania ofert.

II. Komisja konkursowa.

1. W komisji konkursowej zasiądzie 7 członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Suszu powołanych w drodze uchwały.
2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Komisję.
4. Posiedzenia Komisji Konkursowej będą protokołowane.
5. Protokół Komisji Konkursowej podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.

III. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.

Wymagania konieczne:
1. Ukończone studia wyższe.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
4. Posiadanie wiedzy o zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowej a w szczególności: jej statutu i prawa spółdzielczego.
5. Znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników.
6. Posiadanie umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

Wymagania pożądane:
1. Pełna dyspozycyjność.
2. Znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych.

IV. Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinno zawierać.

1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail).
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suszu.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Zarys koncepcji funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu.
7. Posiadanie umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

V. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 28, 14 – 240 Susz, w pokoju numer 1, w terminie do 6 marca 2020r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.
2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej wyznaczy termin posiedzenia Komisji.
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja dokona wstępnej oceny ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.
6. Odrzuceniu przez Komisję Konkursową podlegają oferty:
a) niespełniające wymagań określonych w punkcie III,
b) zawierające niekompletne dokumenty wyszczególnione w punkcie IV,
c) które wpłynęły po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie.

VI. Procedura konkursowa.

1. Do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa dopuszcza kandydatów spełniających wymagane kryteria formalne i merytoryczne.
2. Dopuszczenie przez Komisję Konkursową kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Komisja Konkursowa zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną kandydata
o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego.
4. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w siedzibie Spółdzielni, a kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni robocze przed terminem interview.
5. Kandydat winien okazać oryginały dokumentów wymienionych w rozdziale IV w trakcie trwania rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem natychmiastowego wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny kandydatów będą:
a) koncepcja funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu,
b) znajomość statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu i prawa spółdzielczego
c) znajomość podstawowych problemów związanych z gospodarką remontową i utrzymaniem nieruchomości,
d) wiedza w zakresie zarządzania i kierowania oraz współpracy z zespołami ludzkimi.

VII.Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Konkursowa dokona wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów.
2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez rozstrzygnięcia.
3. Wyłoniony w drodze konkursu kandydat zostaje powołany uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu i zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dniem 01.04.2020r.

Niniejszy Regulamin Przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej L.W. uchwalony został przez RN SMLW w Suszu w dniu 20.02.2020 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 603-395-546.

Ogłoszenie.

REKLAMANAJLAK
woznicki2019
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMApup
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.8895 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)