REKLAMAOrange
REKLAMAORKA
wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 września 2021, 13:09 komentarzy 47

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

W piątek, 10 września mija termin na złożenie propozycji projektów strategicznych do zarządu województwa, które będą oceniane w związku z opracowywaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021- 2030. To szansa na duże unijne wsparcie dla tych przedsięwzięć, które zostaną najwyżej ocenione.

Dzisiaj przeglądamy propozycje takich flagowych inwestycji, złożonych do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego przez Urząd Miasta w Iławie.

To inwestycje wpisujące się w trzy fiszki strategiczne, opracowane wspólnie przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Szczegóły, przybliżające informacje o każdej z inwestycji, poniżej.

I. Rewitalizacja systemu wodnego Kanału Elbląskiego wraz z infrastrukturą przybrzeżną.

Fiszka projektowa miasta Iławy współtworząca projekt flagowy pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału Kanału Elbląskiego obejmuje realizację 5 działań inwestycyjnych o łącznej wartości 43 mln złotych. Pochodzą one z dokumentu opracowanego przez Urząd Miasta w Iławie.

Budowa mostu na Wyspę Wielka Żuława – 25 mln złotych.

W zapisie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy przewidziano budowę mostu na Wyspę Wielka Żuława, który rozpoczyna się na działce nr 111/14, obręb 13 Iława, przy ul. Sienkiewicza. Przewidywana długość mostu wynosi ok. 300mb, szerokość min. 11m. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do uwolnienia nowych terenów inwestycyjnych powiązanych ze zwiększeniem ruchu turystycznego w Iławie i okolicach, jak też pobudzi rozwój społeczno-gospodarczy Iławy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania tego projektu jest kurczący się zasób mienia komunalnego i wynikające z tego ograniczenia w dalszym rozwoju turystyki. Wyspa Wielka Żuława umożliwia zagospodarowanie ok. 80 hektarów, co może być kołem zamachowym w rozwoju nie tylko dla samej Iławy i powiatu iławskiego, ale i całego regionu Kanału Elbląskiego. Wyspa Wielka Żuława jest największą wyspą śródlądową w Polsce i jedną z większych w Europie, co stanowi atrakcję samą w sobie.

Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego - skweru nadbrzeżnego jeziora Jeziorak przy ul. Sienkiewicza (wraz z rewitalizacją kładki) – 6 mln złotych.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewidziano przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego (zmiana układu tras i materiału nawierzchni) wraz ze wzbogaceniem przestrzeni o nowe elementy małej architektury, pomost rekreacyjny oraz ozdobne nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji przewidziano także konserwację istniejącego pomnika Stefana Żeromskiego. 

Rewaloryzacja placu Bandurskiego na Starym Mieście - 7 mln złotych.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest całkowite przeorganizowanie przestrzeni i funkcji placu Bandurskiego w granicach dawnego układu staromiejskiego. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. przebudowę nawierzchni, urządzenie nowych terenów zielonych z elementami małej architektury, przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę nowego oświetlenia. Bardzo ważnym aspektem w rewitalizacji tego terenu jest zwiększenie udziału terenów zielonych, które nie tylko ożywią kolorystykę placu, ale także zneutralizują betonową przestrzeń i umożliwią stworzenie zacienienia w naturalnej formie. Przebudowa niniejszego placu ma bardzo ważne znaczenie pod kątem aktywizacji mieszkańców Starego Miasta poprzez organizację lokalnych imprez, tematycznych jarmarków, wystaw, itp. Zmiany te powinny być wspomagane przez permanentne, nieraz niewielkie kreacje przestrzenne, realizowane z partycypacyjnym udziałem mieszkańców osiedla i - w miarę możliwości – wszystkich iławian.

Zagospodarowanie fosy przy Alei Pojednania – 3 mln złotych.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się przebudowę ciągu komunikacyjnego oraz uporządkowanie zieleni rosnącej na przylegających do ciągu skarpach. Obecny stan układu komunikacyjnego: schodów i chodnika charakteryzuje nie tylko zły stan techniczny, ale także niskie walory estetyczne, które zniechęcają do korzystania z tej przestrzeni publicznej. Przebudowa obejmowałaby uporządkowanie przestrzeni w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej wraz z uzupełnieniem o elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni na skarpach. Zieleń porastająca zbocza skarp nie jest zorganizowana pod kątem kompozycyjnym. Istniejący drzewostan wymaga uzupełnienia o zieleń ozdobną średnią i niską, która będzie stanowić spójną całość z zielenią przy sąsiadującym parku za kinoteatrem.

Zagospodarowanie parku za kinoteatrem – 2 mln złotych.

W nawiązaniu do rewitalizacji placu Bandurskiego oraz zagospodarowania fosy przy Alei Pojednania ostatnim punktem na terenie osiedla Stare Miasto, które wymaga świeżego spojrzenia, jest park za kinoteatrem. Istniejąca zieleń wymaga przearanżowania, gdyż jej obecny stan powoduje znaczne zacienienie części parku, przez co teren ten jest niedostępny i omijany przez większość przechodniów. Park wymaga otwarcia na akwen Małego Jezioraka. Planowane prace polegać będą na wzbogaceniu terenu o zieleń ozdobną średnią i niską. Przebudowy wymaga nawierzchnia istniejących ścieżek, wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej oraz budową nowego oświetlenia parkowego.

II. Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego.

Fiszka projektowa miasta Iławy współtworząca niniejszy projekt flagowy obejmuje 4 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 80 mln złotych.

Budowa ekologicznej jednostki pływającej o napędzie elektrycznym lub hybrydowym – 5 mln złotych.

Celem wzbogacenia oferty turystycznej konieczny jest zakup tramwaju wodnego oferującego regularne kursy wokół Wyspy Wielka Żuława. Obecnie kurs ten obsługiwany jest przez statek Ilavia, który charakteryzuje się dużą awaryjnością. Planuje się budowę większej jednostki, przeznaczonej dla min. 55 pasażerów. Liczba ta wynika z pojemności autobusu wycieczkowego, aby w ramach jednego kursu stworzyć możliwość uczestnictwa wszystkich pasażerów jednego pojazdu. Obecnie jest to niemożliwe ze względu na ograniczenie miejsc do 28 osób, co obniża atrakcyjność naszej oferty poprzez wydłużony czas realizacji kursów.

Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego Małego Jezioraka wraz z budową molo oraz pomostami do cumowania – 30 mln złotych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę molo, budowę trzech pomostów do cumowania wraz z przyczółkami oraz przebudowę i renaturyzację wschodniej linii brzegowej wraz z budową ścieżki rowerowej.

Dla w/w zamierzeń budowlanych opracowano projekt koncepcyjny. Celem projektowanych działań jest lepsze wykorzystanie potencjału Małego Jezioraka w organizmie miasta. Analizy kształtu jeziora, widoków na południowy brzeg i widoków z pasa brzegu południowego, sposobów użytkowania jeziora i charakteru organizowanych tam wydarzeń prowadzą do konkluzji w postaci architektonicznej propozycji formy molo. Zaproponowano centralnie zlokalizowany w akwenie, widoczny z całej linii brzegowej taras o formie zbliżonej do platformy widokowej zorganizowanej dla oglądania z niej widoków panoramicznych. Amfiteatralny układ platformy, dostępnej z dwóch miejsc na brzegu, może sprzyjać zorganizowaniu widowni dla wydarzeń na tafli jeziora, równocześnie w codziennym użytkowaniu podkreślając swoim kształtem i lokalizacją jakość miejskiej panoramy. Od strony wody zaprojektowano przy nim pływającą platformę do cumowania statku wycieczkowego i kilku małych jednostek pływających. Ukształtowanie molo pozwoli również używać go do wędkowania.

Przy wschodnim brzegu zaprojektowano również trzy pomosty pływające jako przystanki dla ruchu pasażerskiego, indywidualnego, motorówek, kajaków i rowerów wodnych.

Rozbudowa amfiteatru im. Louisa Armstronga (ze stałą wystawą na zewnętrznej ścianie obiektu dotyczącą szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego) – 25 mln złotych.

Obecną bryłę amfiteatru zaczęto budować w latach 90-tych. Rozpoczęto od wzniesienia widowni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Następnie w 2009r. powstała zadaszona scena. Obecny stan techniczny widowni jest zdegradowany, a jej układ nie jest komfortowy. Ograniczona do ok. 1 200 osób liczba miejsc siedzących stawia nas w niekorzystnym świetle w stosunku do obiektu ostródzkiego, który stwarza możliwość organizacji bardziej prestiżowych imprez. Ponadto brak zadaszenia widowni ogranicza organizację imprez wyłącznie do okresu letniego, przy czym ostatecznie wszystko uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Stan techniczny budynku pod widownią ulega stałej degradacji ze względu na postępujące zawilgocenie od przecieków z leżącego pod widownią stropu. Mimo podejmowanych prób naprawy – nie udało się tego opanować.

Możliwości rozbudowy widowni amfiteatru w planie są ograniczone ze względu na zainwestowanie terenów bezpośrednio przylegających oraz konieczne do zachowania, otaczające amfiteatr – ciągi komunikacyjne. Możliwą do osiągnięcia skalę widowni limitują również wymiary i położenie sceny. Planowana przebudowa miałaby polegać na poszerzeniu bryły widowni w kierunku zachodnim o szerokość jezdni. Zmieni się także sytuacja wysokościowa – strefa kończąca widownię korony osiągnie wysokość trzech kondygnacji. W ramach konstrukcji nowej widowni przewidziano także możliwość ulokowania zaplecza sanitarnego i gastronomicznego dla widzów. Dopełnieniem nowej bryły widowni będzie dach wykonany z pasów membrany, rozsuwanej na wózkach wzdłuż lin nośnych. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać zalety otwartego amfiteatru przy korzystnych warunkach atmosferycznych i w razie potrzeby – osłonić widzów przed deszczem, a także przed słońcem.
Przeprowadzone w ramach sporządzania koncepcji studia wykazały, iż w istniejącej lokalizacji można wybudować widownię na 1830 miejsc siedzących + 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obiektem towarzyszącym widowni może być zaplecze o powierzchni netto ok. 1250m2, które może stać się całorocznym obiektem promocji kultury, mieszczącym np. galerię wystawową. 

Zewnętrzna ściana bryły amfiteatru może być zagospodarowana pod kątem tematyki Kanału Elbląskiego poprzez stałą wystawę w formie graficznej lub elektronicznej. Wystawa miałaby charakter otwarty i byłaby dostępna dla mieszkańców i turystów 24h/dobę.

Budowa regionalnego muzeum przy ul. Mazurskiej w Iławie (z wystawą dotyczącą Kanału Elbląskiego) – 20 mln złotych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury podnosi konkurencyjność regionu. Dziedzictwo kulturowe stanowi potencjał rozwojowy. Buduje tożsamość i więź ludności napływowej z miastem o bogatej historii i  tradycji miejsca i znaczeniu dla rozwoju regionu. Planuje się realizować projekt w partnerstwie Gminy Miejskiej Iława ze Stowarzyszeniem Miłośników Dt. Eylau "Ylavia"; Muzeum Warmii i Mazur w  Olsztynie; Muzeum Okręgowym w  Toruniu; Muzeum w Brodnicy; Muzeum Zamkowym w  Malborku; Muzeum w  Grudziądzu, Muzeum Narodowym w  Gdańsku; Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, a także Internetowym Muzeum Iławy. Placówki te gwarantują w pełni profesjonalną współpracę i w dłuższej perspektywie będą z  pewnością strategicznymi partnerami w  procesie tworzenia regionalnego muzeum w Iławie. Projektowana bryła budynku Regionalnego Muzeum w Iławie przy ul. Mazurskiej będzie nawiązywać do historycznego układu ulic miasta. 

Główną misją Regionalnego Muzeum w Iławie będzie gromadzenie, opracowywanie, edukacyjne udostępnianie oraz promowanie materialnych i  niematerialnych świadectw dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta Iławy i jego okolic, w zakresie stwierdzonych – lub potencjalnie możliwych do stwierdzenia w perspektywie badawczej – powiązań historycznych, kulturowych i społeczno-gospodarczych o zasięgu ponadregionalnym i  ponadnarodowym.

W muzeum powstanie wystawa o tematyce związanej z zasilaniem systemu wodnego Kanału Elbląskiego wodami Jezioraka z uwarunkowaniami budowy systemu kanałowego oraz jego gospodarcze znaczenie.

III. Canal Velo - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Fiszka projektowa miasta Iławy współtworząca projekt flagowy pn. System dróg rowerowych w mieście Iława obejmuje 3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 5,7 mln złotych.

Połączenie ścieżką rowerową centrum przesiadkowego (dworzec PKP, PKS) z terenem przybrzeżnym jeziora Jeziorak.

Jest to uzupełnienie brakującego odcinka rozpoczynającego się przy centrum przesiadkowym, kończącego się przy terenie przybrzeżnym jeziora Jeziorak. Uzupełnienie obejmuje lukę od ul. Kopernika (punkt przy targowisku miejskim), biegnącą wzdłuż parkingu targowiska, obiektu pumptrack, dalej wzdłuż zabudowy wielorodzinnej i kończącą się na wysokości ul. Andersa (punkt końcowy przy Urzędzie Skarbowym w Iławie). Od niniejszej ścieżki rowerowej planuje się także wykonanie odgałęzienia w kierunku skrzyżowania ulic Andersa, Sobieskiego i Smolki. Łączna długość ścieżki to ok. ok. 1,0 km, szacowany koszt wykonania wynosi 1.200.000 złotych brutto. W ramach niniejszego projektu planuje się także zagospodarowanie terenu na miejsce przyjazne rowerzystom poprzez budowę wiatki z ławkami, koszami, stojakami na rowery i punktem do ładowania urządzeń elektronicznych. Dokumentacja projektowa – w trakcie realizacji.

Obwodnica rowerowa Iławy.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych: ul. Skłodowskiej (2809N), ul. Wiejska (2812N), ul. Kwidzyńska (2813N), zakończona na wysokości ul. Biskupskiej (1313N) o łącznej długości ok. 2,1 km, szacowany koszt wykonania to 3.800.000 złotych brutto. W niniejszej kwocie mieści się koszt wykonania ścieżki rowerowej przy ul. Kwidzyńskiej, która na długości ok. 200 mb przebiega po stromej skarpie, przez co konstrukcja musi być wzbogacona o kosztowne ścianki oporowe. Brak dokumentacji projektowej.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 1 Maja w Iławie.

Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi gminnej o długości ok. 0,8 km, koszt wykonania wynosi 700.000,00 złotych brutto. Początek ścieżki znajduje się przy wiadukcie kolejowym na ul. Sobieskiego (połączenie z istniejącą ścieżką), zakończenie ścieżki przy rondzie Wiejska/Skłodowskiej (nawiązanie do ścieżek opisanych w punkcie 1C). Dokumentacja projektowa jest na etapie realizacji, znane są koszty szacunkowe.


Które z tych inwestycji, Waszym zdaniem, szczególnie zasługują na uwagę? Zostawcie swoje opinie w komentarzach.


Red. kontakt@infoilawa.pl na podstawie informacji Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMATom-bet

46Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

 • ~lilka 46 2 miesiące temuocena: 100% 

  czytajcie ze zrozumieniem, inwestycje mają dotyczyć wyłącznie rozwoju potencjału kanału elblaskiego,więc nie piszcie o wiaduktach, drogach, obwodnicach itp, bo to nie jest w temacie, zdecydowanie jestem przeciwko budowie mostu na wyspę, a co za tym idzie jej komercjalizacji.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Kraj Rad 45 2 miesiące temuocena: 100% 

  Co za chory umysł wpadł na pomysł budowy mostu na Żuławę? Chyba że to chytry plan lokalnego biznesu na zalanie wyspy betonem i APARTAMENTOWCAMI. A myślałem że lewak to raczej za biedniejszymi się wstawia. Chyba jednak współczesna Lewica jest bardziej drapieżna od kapitalisty klasycznego.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~44-TY 44 2 miesiące temuocena: 0% 

  ZA[RAWDE POWIADAM WAM - PRĘDZEJ WIECZNOŚĆ PRZEMINIE ZANIM MOST NA ŻUŁAWĘ POŁOŻĄ. PIERWSZY PROROK POWIADA, ZE KOLEJ DOSTANIE OBWODNICĘ - JA GIEREK OBIECAŁ

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~. 43 2 miesiące temuocena: 78% 

  Niech lepiej zrobią wiadukt na wylocie z iławy i w środku miasta. (...) w polach na wsiach są wiadukty a w mieście i na krajówce nie ma.

  Edytowany: 2 miesiące temu

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~podatnik 42 2 miesiące temuocena: 62% 

  czy my mamy jeszcze burmistrza czy tylko przyglupa - juz jeden budowal wyspe na malym jezioraku drugi mola dla turystow a gdzie jest obiecana ul; Jagielly dla mieszkancow i wyborcow BOBASIE

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Nfz 41 2 miesiące temuocena: 75% 

  Kopaczewski musi odejść

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~xv 40 2 miesiące temuocena: 89% 

  TYLKO OBWODNICA NA PIERWSZYM MIEJSCU INACZEJ KOREK NAWET PO SEZONIE

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Gościu 39 2 miesiące temu

  Niedoczekanie. Iława powinna dostać S5 z urzędu, a nie walczyć z Lubawą czy NML, miasteczkami 3 razy mniejszymi! Powinno być jak przy wprowadzeniu Pendolino. Iława Główna od początku była przewidziana jako stacja postojowa a nie małe Działdowo.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Berta 38 2 miesiące temuocena: 100% 

  Jeśli S5 puszczą między Nowym Miastem, a Lubawą to Iława o obwodnicy może zapomnieć na najbliższe 30 lat...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Mieszkaniec Miasta 37 2 miesiące temuocena: 95% 

  Żadnego mostu na wyspę - STOP. Wiadukt koło Białego Kościoła. A co ze starym Domem Weteranów.....wstyd szpeci centrum miasta.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Gościu 36 2 miesiące temuocena: 88% 

  Dla samochodów nie, ale kładka dla pieszych i rowerów by się przydała, żeby można było dostać się na wyspę za darmo zamiast płacić za prom lub wynajem łódki.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Boczek NW 35 2 miesiące temuocena: 33% 

  Expresowke rupta

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~paszoł won 34 2 miesiące temuocena: 100% 

  erosoman boczek tu nie mieszka

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Gościu 33 2 miesiące temuocena: 33% 

  Rupta co hceta

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Narodowiec. 32 2 miesiące temuocena: 19% 

  Jeżeli już, w pierwszej kolejności-most na wyspę. Przyszly Dochód, wynikający z jej zagospodarowania mógłby być przeznaczony na dalsze inwestycje, w tym na w/w.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Gary 31 2 miesiące temuocena: 67% 

  Amfiteatr - trzeba obecny zburzyć i wybudować przynajmniej taki jak w Ostródzie. Jeśli nie ma miejsca, wyznaczyć inną lokalizację. Skończyć z fikcją za grube miliony.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~iławianka 30 2 miesiące temuocena: 42% 

  Nie wierzę Kopaczewskiemu.Tylko pustosłowie...

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~nvd 29 2 miesiące temuocena: 85% 

  my tobie też nie wierzymy

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Mieszkaniec Iławy 28 2 miesiące temuocena: 100% 

  Na wyspę tylko rower i własne nogi.Prom dodatkowa atrakcją.Żadnych mostów dla samochodów.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Sama 27 2 miesiące temuocena: 100% 

  Zdecydowanie Skwer Żeromskiego - czas zrobić tam porządek.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~barca80 26 2 miesiące temuocena: 75% 

  kto wymyślił takie ceny z kosmosu

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Tygrys 25 2 miesiące temuocena: 100% 

  25 MILIONÓW ZA MOST NA WYSPĘ TO BAGATELA...ALBO JAKAŚ ŚCIEMA.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~anu 24 2 miesiące temuocena: 69% 

  Najpierw obwodnica i wiadukt, potem możemy zacząć rozmowę.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~nie ten adres 23 2 miesiące temuocena: 38% 

  To nie są inwestycje leżące w kompetencjach władz miejskich. Ani regionalnych. Więc sobie daruj.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~chris 22 2 miesiące temuocena: 78% 

  szkoda, że nie przewidziano rewitalizacji gierkowskich bloków Starego Miasta. Bez tego plac będzie dalej straszyć. Miasta takie jak Elbląg, Malbork, Kwidzyn poszły śladem Gdańska i przebudowują stare miasta w stylu hanzeatyckim. Inną koncepcja jest postmodernizm. tak czy inaczej bez tej inwestycji Stare Miasto nie będzie spełniać roli centrum miasta, jak było kiedyś

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Jamroży 21 2 miesiące temuocena: 90% 

  Łapy precz od wyspy.Już widzę jak powstaną tam apartamentowce jak przy porcie 110Ręce precz od natury

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~kali 20 2 miesiące temuocena: 89% 

  Wiadukt nad przejazdem kolejowym na Wyszyńskiego i owszem. Wyspą niech rządzi Matka Natura a nie burki z ratusza, a za 15-20 lat będzie to jedna z większych atrakcji przyrodniczych, którą Iława będzie się mogła pochwalić.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~guzik z pętelką 19 2 miesiące temuocena: 86% 

  Dopóki w Polsce rządzi pisowska zgraja, to należy porzucić wszelkie nadzieje na dofinansowanie jakiejkolwiek inwestycji w Iławie. A większość iławian do ich wyznawców nie należy. I bardzo słusznie. Oni z kolei chcą położyć swą łapę na wszelkich funduszach płynących z Unii. I wtedy Iława dostanie tradycyjną figę z makiem. Podobnie jak i pod koniec ubiegłego roku, gdy lokalni pisowscy pseudoparlamentarzyści głosowali w Sejmie przeciwko poprawce do budżetu państwa przewidującej środki m. in. na rozwiązanie problemu iławskiego przejazdu na ul. Wyszyńskiego. Teraz będzie tak samo.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~cnk 18 2 miesiące temuocena: 100% 

  Specjalne podziękowania dla "księdzów" z białego kościoła.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Junior Dev 17 2 miesiące temuocena: 100% 

  Najważniejszy most na wyspę. Będzie można wszystko deweloperom sprzedać.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Polak 16 2 miesiące temuocena: 80% 

  ZDECYDOWANIE zrobić coś z brzegiem małego jezioraka. Obecnie ta wizytówka iławy to jeden wielki syf.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Gościu 15 2 miesiące temuocena: 100% 

  Zdecydowanie to powinno się pisać nazwy geograficzne z dużej litery.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~obiektywny 14 2 miesiące temuocena: 15% 

  A moze ten most na Wielka Zulawe od strony Skarbka zrobic??!! polaczyc z obwodnica Ilawy i bedzie jak sie patrzy....

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Jj 13 2 miesiące temuocena: 93% 

  A gdzie jest obwodnica Iławy? Kto wie czy przez Lubawę nie pójdzie.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Wiktor Obran 12 2 miesiące temuocena: 78% 

  Nie psujcie tym mostem tego co mamy najcenniejsze! Nie betonujcie Żuławy! Warkot silników slyszany na całym jeziorze! Czyście oszaleli?! Trzeba było nie sprzedawać Szostakowi tylko budować tam parki itp.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Link 11 2 miesiące temuocena: 95% 

  Tak jest kładka dla pieszych w zupełności by starczyła żaden most kategoryczne Nieeee!!

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~wystarczy 10 2 miesiące temuocena: 95% 

  Na Wyspę jedynie ładna kładka dla pieszych. Nic więcej.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~ZR 9 2 miesiące temuocena: 86% 

  Pełna zgoda - cała wyspa straci urok !

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Niebeton 8 2 miesiące temuocena: 94% 

  Skoro to są inwestycje to proszę o wyliczenie szacowanego zwrotu z inwestycji. Bo to wszystko wygląda na kolejne betonowanie bez pomysłu.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~ Sylwia 7 2 miesiące temuocena: 100% 

  Urbańskiemu do czynszu dołożyc

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Papaj 6 2 miesiące temuocena: 81% 

  Sraj Majk sam się wykończy :) Ile ta menda ludzi w Iławie oszukała

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~zielona 5 2 miesiące temuocena: 38% 

  rozbudowa ścieżek rowerowych oraz amfiteatru, reszta zbędna

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Iławianin 4 2 miesiące temuocena: 38% 

  Chyba przeoczyłem... Nie widzę modernizacji stadionu, tylko kolejne polbruki i betony za ogromną kasę...

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~nzy 3 2 miesiące temuocena: 33% 

  Najpierw klub zmodernizujcie...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~jesteś the billem 2 2 miesiące temuocena: 73% 

  A co ma stadion wspólnego z Kanałem Elbląskim?

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~zawodnik 1 2 miesiące temuocena: 58% 

  Modernizacja stadionu? a po co? już teraz tam jest prywatny folwark ABS,Mrówki,Konstalu

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAZajazd
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5115 sekundy