REKLAMApluszak
REKLAMAPatrz
wydrukuj podstronę do DRUKUJ30 października 2021, 11:18

(Fot. materiały organizatora.)

W Toruniu obradował „Konwent przewodniczących sejmików”. Jednym z głównych poruszonych tematów było funkcjonowanie młodzieżowych sejmików województwa.

W spotkaniu udział wzięli Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego oraz Wiktor Marek Leyk, szef Kancelarii Sejmiku.

Podczas posiedzenia poruszane były m.in. tematy dotyczące przede wszystkim funkcjonowania przyszłych młodzieżowych sejmików województw, polityki senioralnej i perspektyw branży uzdrowiskowej.

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa młodzieżowe sejmiki powoływane są przez sejmiki województw jako wyraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Mają one charakter konsultacyjny i doradczy.

Dyrektor Biura Związku Województw RP Jakub Mielczarek zaproponował zwołanie Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw w przyszłym roku w Kielcach.

Uczestnicy wysłuchali także informacji na temat Kujaw, jako marki regionalnej  kujawsko-pomorskich konstelacji dobrych miejsc oraz zapoznali się z branżą  uzdrowiskową w kontekście profilaktyki zdrowotnej na przykładzie uzdrowiska w Ciechocinku. Przewodniczący sejmików poszerzyli także swoją wiedzę na temat wybranych aspektów polityki senioralnej, m.in. teleopieki  w województwie kujawsko-pomorskim.

- Konwent przewodniczących jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i informacji na tematy ważne, zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i rozwoju województw. Wypracowane na takich spotkaniach stanowiska czy rozwiązania pomagają usprawnić działanie administracji samorządowej, a nasz głos jest bardziej słyszalny na forum krajowym i rządowym - zauważa Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Posiedzenie I Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP odbyło się 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie.

Konwent wspiera Związek i jego organy w:

• podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,
• inicjowaniu działań, opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
• inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
• inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
• promowaniu działalności Związku Województw RP.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.2516 sekundy