REKLAMAOrange
REKLAMAmetroouse

(Fot. ICK.)

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) widzi zasadność wymiany piętnastoletnich foteli w Kinoteatrze „Pasja” i przyznał Iławskiemu Centrum Kultury najwyższą kwotę dotacji (200 000, 00 zł) na ten cel.

Przyznane środki są docenieniem skuteczności w zarządzaniu mieniem Iławskiego Centrum Kultury. Jednym z kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie były osiągnięcia w pozyskiwaniu i rozliczaniu wcześniejszych projektów (od 2020 roku ICK pozyskało ponad 280 000,00 zł  środków pozabudżetowych na działalność kulturalną bez ostatniej dotacji od PISF-u) oraz udokumentowana aktywność w budowaniu oferty kulturalnej dla mieszkańców. ICK ma się czym chwalić, bo praca instytucji jest doceniana przez instytucje zewnętrzne, takie jak: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Historii Polski, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Wymiana foteli na nowe jest jednym z kluczowych elementów modernizacji zabytkowego budynku, wynika  ze strategii zarządzania, która zakłada stopniowe udoskonalenia w obiekcie z dbałością i troską o bezpieczeństwo oraz komfort widzów Kinoteatru „Pasja”. W instytucji przeprowadzane są bieżące naprawy, wnętrza budynku są regularnie odświeżane, trwają przygotowania do remontu części elewacji.

Chcąc rozszerzać zakres świadczonych usług dla mieszkańców i turystów, ICK musi stawiać na wysoki standard, wygodę i komfort widzów korzystających z seansów, spektakli czy też innych działań kulturalnych. Modernizacja widowni zabytkowego kinoteatru (naszego dziedzictwa kulturowego) podkreśli wyjątkowość tego miejsca, pozytywnie wpłynie na jego atrakcyjność, a tym samym zwiększy konkurencyjność oferty na rynku.

Bezpieczeństwo

Za wymianą foteli w iławskim kinie przemawiają przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Mówi o nich Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury: 

- Obecne fotele od dawna nie podlegają gwarancji, gdyż mają już 15 lat. Ich dalsza eksploatacja może doprowadzić do trwałych uszkodzeń, które spowodują zagrożenia, np. w przypadku konieczności ewakuacji. Już w tej chwili mechanizmy automatycznego zamykania w 150 fotelach (prawie 70%) są tak wyeksploatowane, że siedziska nie zawsze wracają automatycznie do pozycji pionowej.  Istnieje ryzyko, że siedziska z uszkodzonymi mechanizmami automatycznego powrotu zablokują przestrzeń drogi ewakuacyjnej, a to  może stwarzać zagrożenie w przypadku konieczności, np. pilnej ewakuacji.  Siedząc na wygodnym fotelu nie widzi się tego zagrożenia, ale w przypadku chaosu ma ono znaczenie. Iławskie Centrum Kultury na bieżąco usuwa usterki, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczności oraz pracowników czy gości odwiedzających budynek. Jednak ze względu na „wiek” i dużą eksploatację foteli resurs ich użytkowania po prostu się kończy.

Gospodarność i oszczędność

Pracownicy Iławskiego Centrum Kultury samodzielnie stworzyli projekt i zabiegali o dofinansowanie zadania przez PISF, gdyż pracując w budynku kina mają największe doświadczenie i wiedzę, jakie są potrzeby instytucji. Gdyby pominąć niezwykle istotny, oczywisty i priorytetowy aspekt bezpieczeństwa i skupić się tylko na aspekcie ekonomicznym, to i tak maksymalnie za 2 - 3 lata wszystkie fotele będą do wymiany z uwagi na wysoki poziom eksploatacji wynikający z liczby osób odwiedzających kino na seansach i innych wydarzeniach. Wtedy jednak nie będzie możliwa realizacja zadania z dofinansowaniem i miasto będzie musiało pokryć całość inwestycji z własnych środków. Może to spowodować wyłączenie sali kinowej z użytkowania publicznego, jeśli tych środków nie będzie.

Podsumowując, poza względami bezpieczeństwa motywacją dla stworzenia wniosku były względy estetyczne, higieniczne i ekonomiczne. Tapicerka użytkowanych 15 lat foteli jest zużyta, miejscami na bokach dziurawa,  odstaje od gąbki i marszczy się wskutek wysiedzenia i wielokrotnych zabiegów czyszczenia środkami chemicznymi i urządzeniami mechanicznymi. 

Na te sprawy zwracają również uwagę goście kina, którzy tak zareagowali na wiadomość o planowanej modernizacji: Świetna wiadomość, w tych starych wysiedzieć się nie da…, Bardzo dobra wiadomość! Często z wnukiem chodzimy do kina i rzeczywiście czas na zmiany.

Wymiana foteli w zabytkowym  budynku jest kosztowna, dlatego Iławskie Centrum Kultury samodzielnie stworzyło projekt wraz z niezbędną dokumentacją i czekało na rozpisanie konkursu przez PISF. Sięganie po środki pozabudżetowe na niezbędne i konieczne inwestycje wynika z przestrzegania zasad: gospodarności, celowości i oszczędności, aby pełne koszty inwestycji nie musiały być pokrywane z budżetu miejskiego. W Programie Operacyjnym Rozwój kin, Priorytet I: Modernizacja kin ICK wnioskowało o kwotę 340 340,00 zł szacując całkowity koszt zadania na 486 200,00 zł, kierując się potrzebą zapewnienia najwyższej jakości w naszym kinie. Wkład własny ICK określiło na poziomie: 97 240,00 zł i o takiej kwocie poinformowano Dawida Kopaczewskiego, Burmistrza Miasta Iławy i Joannę Wiśniewską, Skarbniczkę Miasta Iławy. PISF przyznał Iławskiemu Centrum Kultury 200 000,00 zł (najwyższą z przyznanych dotacji w tym programie). ICK będzie dążyć do tego, żeby wkład własny pozostał na podobnym poziomie. Pracownicy dokonują nowych kalkulacji i wycen, ale trzeba mieć też na uwadze szybkie tempo wzrostu cen towarów i usług, co może wpłynąć na konieczność zwiększenia wkładu własnego.

- Cieszymy się, że możemy dołączyć do setek kin, które z sukcesem wymieniły fotele dzięki środkom pozyskanym z programów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wnioskuje o to wiele instytucji, ale nie każdej się to udaje. Wówczas samorządy muszą finansować przedsięwzięcia w 100 % ze środków budżetu miejskiego. Jestem dumna z sukcesu Iławskiego Centrum Kultury – podsumowuje Lidia Miłosz.

Kulturotwórcza rola zabytkowego kinoteatru

Lidia Miłosz podkreśla, jak ważny jest dla miasta budynek kinoteatru: 

Budynek kinoteatru to jeden z najstarszych zabytków w Iławie, który spełnia ważną rolę kulturotwórczą oraz integrującą społeczność. Budzi uznanie i podziw w oczach współpracujących artystów, wykonawców i turystów. Scenę kinoteatru z widownią liczącą 221 miejsc udostępniamy na potrzeby amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego. Kinoteatr odwiedzają dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Obiekt jest jedynym ośrodkiem w Iławie, który na tak szeroką skalę realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji filmowej, artystycznej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i historycznego. Z uwagi na niezwykle ważną funkcję kulturalną kinoteatru, Iławskie Centrum Kultury dąży do zapewnienia publiczności komfortu podczas korzystania z kinoteatru oraz wykazuje dbałość o wysoki standard przestrzeni dziedzictwa kulturowego na miarę posiadanych środków. 

Wszystkie działania w zabytkowym budynku zostaną przeprowadzone we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Montaż foteli odbywać się będzie bez negatywnego wpływu na budynek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, jak również bez negatywnego wypływu na środowisko naturalne. W celu prawidłowej realizacji inwestycji po otrzymaniu dofinansowania rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawcy zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Iławskie Centrum Kultury ma nadzieję, że dzięki środkom, które Samorząd Miasta Iławy przekaże Iławskiemu Centrum Kultury na wkład własny w postaci dotacji celowej będzie możliwe szybkie podpisanie umowy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i podjęcie kolejnych kroków. ICK będzie o nich Państwa informować. 

Publikacja zlecona.

REKLAMAPS QUALITY
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAZajazd
REKLAMASzkoła2
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2578 sekundy