REKLAMAAldortax
REKLAMAPatrz

(Fot. materiały prasowe.)

Burmistrz Kisielic oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując działania dotyczące programu „Czyste Powietrze”, zapraszają do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00. Osobom zainteresowanym są tu udzielane informacje o Programie oraz pomoc w złożeniu wniosku o dotację oraz wniosku o płatność. 

PIĘĆ KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:

1. Zdobądź wiedzę i zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku oraz instrukcją jego wypełniania, a także regulaminem naboru i pozostałymi pomocnymi dokumentami. Znajdziesz je na stronie internetowej gov.pl oraz na Portalach Beneficjenta WFOŚiGW w Olsztynie.

2. Zbadaj potrzeby budynku i określ stan obecny oraz potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Zawarcie umowy o dofinansowanie. W przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.

5. Złóż wniosek o płatność. Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

Program „Czyste Powietrze” - szczegółowe informacje.

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. 

Program jest skierowany do osób fizycznych, które są: 

• właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

• uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
• uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
• uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności.

 


Aktualne informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”  są dostępne na stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/.


Publikacja Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

REKLAMAskup złomu
REKLAMAmodera
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAbako2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3967 sekundy