ZDZ
REKLAMAPatrz
wydrukuj podstronę do DRUKUJ25 stycznia 2023, 10:31

(Fot. Starostwo Powiatowe w Iławie.)

Zarząd Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych leżących w gestii Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.

Treść otwartych konkursów ofert (uchwała zarządu, załącznik do uchwały oraz klauzula informacyjna) są w załącznikach poniżej. 

Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 17.02.2023 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC”, odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023 r. 

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów).


Link do generatora wniosków „WITKAC”: https://witkac.pl/strona


Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.4037 sekundy