REKLAMAZDZ
REKLAMAOlszta
wydrukuj podstronę do DRUKUJ27 kwietnia 2023, 13:05 komentarzy 34

(Fot. Info Iława.)

Budowa dobiegła końca, temat "ronda z dziurką" ucichł? Niezupełnie. Wykonawca głośnej inwestycji i jej zleceniodawca, Urząd Miasta w Iławie, są nadal w sporze, bo samorząd nie wypłacił wykonawcy wynagrodzenia.

Według wykonawcy wystawiony protokół końcowego odbioru jest dowodem na to, że inwestycja została ukończona i należne jest wynagrodzenie. Ratusz wskazuje jednak, że na dokumencie widnieją uwagi, gdzie wskazano, że nie wszystkie prace zostały wykonane. Miasto nie wypłaciło wynagrodzenia i - jak zapowiada - nie wypłaci, dopóki wykonawca nie wykona wszystkich robót zgodnie z projektem. Wykonawca natomiast protestuje i zapowiada skierowanie sprawy do sądu - przedstawicielka firmy szacuje, że (w przypadku wygranej wykonawcy) może to kosztować ratusz 100 tysięcy złotych. 


Poniżej publikujemy do zapoznania się pełne stanowiska zarówno wykonawcy, jak i urzędu. W streszczeniu zwracamy uwagę na najważniejsze wątki.


Wykonawca wnosi, że uprzedzał, w toku negocjacji z miastem, że w ramach proponowanego wynagrodzenia nie będzie w stanie wykonać wszystkich robót zgodnie z projektem - chodziło tutaj dokładnie o rodzaj farby do oznakowania poziomego jezdni. Według firmy w złożonej ofercie była zawarta adnotacja na ten temat. Przedstawicielka wykonawcy tłumaczy też, że to wykonywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu przez ponad 30 dni doprowadziło do prowadzenia robót w warunkach zimowych, co odbiło się negatywnie na ich jakości. Wnortex nie akceptuje też wskazanego przez miasto inspektora nadzoru, m.in. dlatego że, jak podaje wykonawca, nie był wymieniony w umowie. Wnortex stoi na stanowisku, że żadne kary umowne wobec wykonawcy nie mają tu zastosowania, gdyż wystawiono już protokół końcowego odbioru inwestycji (faktycznie taki dokument z 7 marca został nam udostępniony, przy czym jest to odbiór z uwagami dotyczącymi braku wykonania pewnych zadań). Firma ocenia jednocześnie, że koszty sporu w tej sprawie mogą obciążyć Urząd Miasta w Iławie i tym samym lokalnego podatnika kwotą około 100 tysięcy złotych. "Niestety Urząd bardziej wybrał drogę oczerniania Wykonawcy", podsumowuje przedstawicielka wykonawcy, która urzędowi miasta zarzuca jeszcze brak odpowiedzi na kierowane pisma, co jest według niej przejawem braku szacunku.

Urząd Miasta w Iławie odpiera zarzuty. W udzielonym komentarzu przedstawicielka ratusza podkreśla, że to do wykonawcy należało wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Ponadto według miasta wykonawca w czasie, gdy realizował inwestycję, nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń w stosunku do inspektora nadzoru - pojawiły się one dopiero po rozpoczęciu czynności odbiorowych. - Nie ma mowy o płatności - podkreśla przedstawicielka ratusza, wskazując na protokół odbioru końcowego, z którego to wynika, że nie wszystkie roboty zostały wykonane. "Niemniej Urząd Miasta nie uchyla się od płatności i należne wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy niezwłocznie po wykonaniu całego zamówienia zgodnie z projektem", czytamy w podsumowaniu miejskiego stanowiska.

Poniżej szczegóły od obu stron sporu.

Stanowisko wykonawcy, firmy Wnortex, przedstawiła nam Małgorzata Szarkowska. 

Dnia 18.08.2022r. odbył się przetarg na przebudowę ronda. Nasza firma zajęła 2. miejsce w przetargu, ponieważ najkorzystniejsza oferta nie miała wymaganych dokumentów. Urząd Miasta w Iławie zadzwonił do nas z zapytaniem, czy wykonamy roboty za kwotę 230 tys. zł brutto, bo taką tylko dysponują. Po paru dniach nasza firma przekazała informację, iż wykonamy roboty, lecz nie będą one zgodne z projektem, tzn. nie wykonamy oznakowania POZIOMEGO FARBĄ GRUBOWARSTWOWĄ. Urząd przesłał nam zaproszenie do negocjacji, aby złożyć nową ofertę cenową.

W ofercie Firma Wnortex dodatkowo zawarła adnotację: "Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, zmianie ulega sposób wykonywania oznakowania poziomego z malowania grubowarstwowego na cienkowarstwowe. Powyższa cena została skalkulowana w oparciu o uzgodnioną zmianę".

W dalszej części w dniu 6.10.2022r. została podpisana umowa. Wykonywanie projektu tymczasowej organizacji wyniosło ponad 30 dni, co spowodowało, że firma Wnortex weszła z robotami w okres zimowy, gdzie zgodnie ze specyfikacją techniczną nie powinny być wykonywane żadne prace. Firma Wnortex wzięła odpowiedzialność za wykonywanie prac w złych warunkach pogodowych. Kolejną istotną rzeczą jest fakt napisania do Urzędu Miasta w Iławie pisma o aneks terminowy, który otrzymaliśmy.

W całym przebiegu inwestycji udzielał się Pan [...], i to właśnie on jest głównym powodem problemów. Urząd Miasta w Iławie twierdzi, że jest to Inspektor nadzoru, lecz zgodnie z podpisaną umową taka osoba nie widnieje w umowie. Każde zmiany dotyczące umowy powinny być [poparte] aneksem do umowy lub zgłaszane pisemnie, co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Pan [...] w opinii wykonawcy nie był Inspektorem, ponieważ każdy szanujący się Inspektor przestrzegałby specyfikacji technicznej i nie dopuściłby, aby w warunkach nienadających się do wykonywania robót pozwolić Wykonawcy pracować, ponieważ odbiło się to na jakości robót.

Trzeba podkreślić, że w ostatnich tygodniach nasza firma pisała oficjalne pisma o wyjaśnienia oraz wzięcie odpowiedzialności za wykonane roboty w warunkach atmosferycznych niezgodnych ze specyfikacją techniczną. Pisma zostały bez odpowiedzi od Urzędu.

Dnia 28.02.2023r, Wnortex zgłosił roboty do obioru. Dnia 07.03.2023r. został sporządzony Protokół odbioru robót z wadami i usterkami. Wykonawca miał termin na usunięcie tych wad i usterek.

Otrzymujemy sygnały od mieszkańców Iławy, iż rzekomo urząd nalicza nam kary 1 100 zł dziennie za brak zrealizowanej budowy, co jest nieprawdą, ponieważ budowa jest zakończona, co potwierdza protokół odbioru końcowego, który nie pozwala naliczać jakichkolwiek kar. Takie informacje uderzają w mienie firmy. Inną kwestią sprawy jest fakt, iż urzędnicy twierdzą, że owy protokół odbioru końcowego nie jest protokołem końcowym (w załączniku widać dokładnie, jaki jest opis dokumentu i kto podpisał). My jako Wykonawca, zabezpieczając swoje interesy, wnieśliśmy wniosek o Gwarancję zapłaty z powodu podejrzenia, iż Urząd nie będzie chciał się rozliczyć za wykonane roboty. Dział prawny Urzędu Miasta w Iławie podczas spotkania stwierdził, że nie otrzymamy takiego dokumentu, chociaż w pełni jesteśmy do tego uprawnieni.

Skutkiem będzie, jak we wniosku, odstąpienie od umowy i naliczenie kary 22 729,23 zł. Brak zapłaty będzie skutkował postępowaniem sądowym, gdzie roczne odsetki od kwoty prawie 250 tys. złotych to 38 000 zł dodatkowych kosztów dla Urzędu, za co zapłacą podatnicy. Firma Wnortex uważa, że Urząd nie liczy się z mieszkańcami i ich pieniędzmi płaconymi w podatkach, ponieważ dodatkowe koszty z braku kompetencji i oporu w rozwiązaniu sporu, jakie wynikną, to około 100 tys. złotych. Niestety Urząd bardziej wybrał drogę oczerniania Wykonawcy. Z informacji od innych wykonawców świadczących inne roboty budowlane w mieście Iława i współpracujących z Urzędem w sprawach płatności otrzymują informację, iż Urząd nie ma pieniędzy i zapłaci dopiero, jak spłyną pieniądze z podatków.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że na wszystkie pisma z załączników, a także inne nie dostaliśmy odpowiedzi, gdzie według zapisów w umowie wszystko musi być na piśmie. JEST TO BRAK SZACUNKU DLA WYKONAWCY.

W opinii wykonawcy, który wykonuje roboty dla takich Instytucji jak Generalna Dyrekcja czy Zarząd Dróg Wojewódzkich, Urząd Miasta w Iławie wprowadził nowe standardy prawa, które nie mają nawet odzwierciedlenia w zapisach umowy pomiędzy stronami!

Czy Wykonawca miał sobie ołówkiem wpisać Inspektora nadzoru? Czy Wnortex ma sobie sam odpisać na pisma? Czy Wnortex sam sobie dał Protokół odbioru robót i przymusił siłą osoby z urzędu do podpisania???? Do dnia dzisiejszego nasza firma nie otrzymała wynagrodzenia za wykonane roboty. W najbliższych dniach skierujemy sprawę do sądu z rozważeniem zamknięcia budowy, tak aby nie mogła być użytkowana. Zgodnie z prawem, jeśli coś według Urzędu nie jest skończone i odebrane, nie może być użytkowane.

Do zarzutów przedstawionych w skardze wykonawcy odniosła się w imieniu Urzędu Miasta w Iławie Alina Wróblewska, inspektor Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu.

1. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 06.10.2022 r. z terminem realizacji: 4 miesiące od podpisania umowy.

Wyjaśnienie: Przed  rozpoczęciem realizacji umowy wykonawca był zobowiązany wprowadzić czasową organizację ruchu, uzgodnioną z  Komendą Powiatową Policji oraz starostwem. Zgodnie z tym, co pisze wykonawca, na przygotowanie dokumentacji projektowej potrzebował 30 dni. W związku z powyższym, gdyby wykonawca dochował pełnej staranności, mógłby rozpocząć prace na początku listopada, kiedy warunki atmosferyczne były sprzyjające do wykonywania robót budowlanych. Wykonawca pomimo licznych monitów ze strony Urzędu, jak i Inspektora Nadzoru nie rozpoczął frontu robót aż do końca roku. Wykonawca nie dotrzymał terminu, wynikającego ze zgody na czasową organizację ruchu, co spowodowało jej wygaśnięcie. 

W tym miejscu  należy podkreślić, że tylko dzięki natychmiastowej interwencji pracowników Urzędu Miasta wykonawca uzyskał priorytetowo kolejne uzgodnienie czasowej organizacji ruchu, co umożliwiło rozpoczęcie prac od początku stycznia br. i w związku z warunkami pogodowymi, na swój wniosek, uzyskał [zgodę] na wydłużenie terminu realizacji umowy do końca lutego br. 

2. O podpisaniu umowy na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego wykonawca został powiadomiony w dniu 3.11.2022 r. i do dnia 17 marca br. nie wniósł zastrzeżeń co do pełnienia tej funkcji. 

Wątpliwości Wykonawcy co do powołanego Inspektora Nadzoru zostały zgłoszone dopiero po zakończeniu umowy i rozpoczęciu czynności odbiorowych. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca przekazywał wnioski materiałowe i udzielał wyjaśnień inspektorowi, tym samym uznając [go] jako inspektora nadzoru. Ponadto „głównym powodem problemów”,  jak pisze wykonawca, nie jest inspektor nadzoru, a jakość wykonywanych robót i opieszałość wykonawcy.

3. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru w dniu 28 lutego br. Urząd Miasta musiał rozpocząć czynności odbiorowe i na tę okoliczność powstał protokół odbioru końcowego, z którego jasno wynika, że cały zakres inwestycji nie został wykonany, a co za tym idzie, prace nie zostały odebrane, w związku z powyższym nie ma mowy o płatności

Wyjaśnienie: część robót nie została wykonana w ogóle (poszerzenie chodnika przy przejściach dla pieszych na ul. Ziemowita, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 15x17 na części pierścienia zewnętrznego ronda – ok. 30% wraz ze spoinowaniem, nawierzchnie wyspy centralnej z kostki betonowej, uzupełnienie asfaltu po rozbiórkach – korekcie wysp dzielących, oznakowanie poziome i pionowe), co znalazło odzwierciedlenie w spisanym protokole odbioru, natomiast część wykonanych robót została wykonana niezgodnie z dokumentacją (pierścień zewnętrzny i centralny ronda), co skutkuje mniejszą wytrzymałością nawierzchni na ruch. W zastałej sytuacji Urząd Miasta nie mógł dopuścić się takiej niegospodarności i narazić Gminę na straty finansowe. Niemniej Urząd Miasta nie uchyla się od płatności i należne wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy niezwłocznie po wykonaniu całego zamówienia zgodnie z projektem. Nadmienić należy również, iż Wykonawca robót, w chwili zgłoszenia gotowości do odbioru w dniu 28 lutego br. poświadczył nieprawdę, oświadczając, że wszystkie roboty budowlane objęte umową zostały zrealizowane. Do chwili obecnej również Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej wraz z dziennikiem budowy.

Dotychczas były przeprowadzone 3 spotkania dot. odbioru końcowego. Spotkania odbyły się 7 i 20 marca oraz 20 kwietnia. Na ostatnim spotkaniu nie stawił się przedstawiciel wykonawcy. W trakcie dwóch pierwszych spotkań roboty nie zostały odebrane ze względu na niewykonanie całego zakresu, natomiast na ostatnim spotkaniu nie dokonano odbioru ze względu na nieprawidłowe wykonanie prac w stosunku do dokumentacji.  

Nie jest prawdą, że Urząd Miasta nie posiada pieniędzy na zapłatę. Urząd Miasta nie opłacił faktury, ponieważ roboty nie zostały wykonane zgodnie z projektem, co potwierdza zarówno projektant, jak i inspektor nadzoru. Środki na zapłatę są zabezpieczone, co potwierdza uchwała budżetowa, a strony umowy pozostają w sporze co do oceny wykonania umowy zgodnie z projektem.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAikea

33Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

 • ~Mariusz 33 9 miesięcy temuocena: 80% 

  Wykonawca powołuje się, że wykonuje roboty dla GDDKIA, czy zarządu dróg wojewódzkich, ale nie wspomina, że ze wszystkimi jest w sporze sądowym, bo nie wykonał do końca robót, a reszta robót wykonana została nierzetelnie i niezgodnie z projektem. Firma WNORTEX i przedstawiciel firmy Pan Radosław to jedna wielka porażka. Jedyne co potrafią robić to krzyczeć.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Jan z Dywit 32 miesiąc temu

  No dokładnie. Gruby Radziu mordę drze jakby byl królem życia, ale roboty żadnej nie otrafi skończyć:D Gddkia nie zapłaciła, zdw gdansk nie zapłacił, zdw Olsztyn nie zapłacił, gminy nie płacą bo już się poznały na Panu Radeczku ze straszy prawnikami i japę drze, ale więcej juz nic nie potrafi...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Kiero 31 10 miesięcy temuocena: 67% 

  Radca z ratusza to ogarnie …

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Mirek 30 10 miesięcy temuocena: 58% 

  Ale jak to, tęczowa armia nie ogarnęła takiego tematu? Tylu speców i nikt nic?

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Anna 29 10 miesięcy temuocena: 61% 

  Gdyby urzędnicy w porę wstali zza biurek i pilnowali budowę tego ronda, dziś uniknęlibyśmy wstydu.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Koko 28 10 miesięcy temuocena: 30% 

  Połowę spraw jakie rada przyklepuje i jest wciągana w infantylne dyskusje, to powinny być - jak ktoś tu mówi - załatwiane w gabinecie Burmistrza.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Partacze 27 10 miesięcy temuocena: 95% 

  Szkoda tylko, że iławscy podatnicy zapłacą za ten cyrk i nieudolność w dopilnowaniu wykonawcy. Chłop olał sprawę bez dwóch zdań, pewnie kończył inne roboty, ale z drugiej strony na początku nie było żadnego konkretnego nacisku na niego i wiedział, że może sobie na to pozwolić. Wykonawca powinien zostać za to ukarany, ale nasi urzędnicy też zachowywali się jak dzieci w piaskownicy, albo we mgle. Więcej kolegów i koleżanek na poważne stanowiska, więcej...

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~takaPrawda 26 10 miesięcy temuocena: 75% 

  Pan [...] w opinii wykonawcy nie był Inspektorem, ponieważ każdy szanujący się Inspektor przestrzegałby specyfikacji technicznej i nie dopuściłby, aby w warunkach nienadających się do wykonywania robót pozwolić Wykonawcy pracować, ponieważ odbiło się to na jakości robót. SŁOWA WYKONAWCY WTF ?? Czyli firma budowlana się nie szanowała??? Nie płacić i iść w spór sądowy !!!

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~LP 25 10 miesięcy temuocena: 100% 

  Po pierwsze 28.02 to z tego co pamiętam to Szlachta niemrawo układała kostkę brukową, proces ten trwał ok. 2 tygodni - tu już są po terminie, po drugie że cwaniaczki zgłosili gotowość do odbioru robót 28.02.2023 - tak żeby UM nie naliczał kar umownych gdzie Kierownik Budowy dał oświadczenie o zakończeniu wszystkich prac - gratuluje tej osobie narażać uprawnienia poświadczając nieprawdę.... wystarczy znaleźć kilka zdjęć ze stanu na dzień 28.02.2023 i Wykonawca poległ, a Kier. Bud. spali się ze wstydu i tłumaczenie w izbie murowane...(w najlepszym przypadku)

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Ktoś 24 10 miesięcy temuocena: 100% 

  Sa Świadkowie np. kierowcy, jak to wyglądało

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Umowa 23 10 miesięcy temuocena: 94% 

  Umów się dotrzymuje.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~prawda 22 10 miesięcy temuocena: 88% 

  W dwie strony.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Rowerzysta 21 10 miesięcy temuocena: 100% 

  Wcześniej na wysepkach były wydzielone ścieżki rowerowe z kostki koloru czarnego/grafitowego. Teraz całe wysepki są z szarej kostki... Ciekawe czy zgodnie z projektem...

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~keson 20 10 miesięcy temuocena: 80% 

  Jeden drugiego wyrolował. Już 3-ci raz na radzie ględzili po 50 minut nudnie a nikt z tej gadaniny nic nie kapował. A tu mi jakaś ferajna spod Ratusza śmie pouczać. Taki temat to jurny burmistrz w gabinecie załatwia a nie na radzie. Co możepoczynić rada w tej okoliczności. Zastanówcie się mądrzy ludzie - nic nie może

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Lalala 19 10 miesięcy temuocena: 67% 

  Nasz burmistrz nie potrafi w ten sposób załatwiać spraw. W gabinecie czy w kuluarach, on po prostu nie posiada tych podstawowych umiejętności. To jest burmistrz z przypadku.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Zdanie 18 10 miesięcy temuocena: 64% 

  Ktoś umowę podpisał i zobowiązał się do jej wykonania, w tym również mając na względzie dokonana analizę ryzyka i koszty związane w przypadku jego zmaterializowania.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a o co chodzi? 17 10 miesięcy temuocena: 40% 

  No i co? A mógłbyś wyrazić się jasno, a nie bezsensownym biurokratycznym żargonem w formie tzw. mowy ezopowej? Twoje oświadczenie jest prawie tak samo mądre, jak słynne stwierdzenie, że "koń ma cztery nogi, a szczególnie lewą"...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~No nie... 16 10 miesięcy temuocena: 95% 

  No i co teraz? Obrażony wykonawca, który niemożebnie grzebał się z robotą i kończył ją po partacku na tzw. gwałt, w nocy zroluje swoje rondko, zapakuje je na furę i odjedzie? I zostanie tylko dziura?

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Czytelnik 15 10 miesięcy temuocena: 55% 

  Na (...) protokół miasto podpisało? Trzeba było przyjść na grunt, stwierdzić brak zakończenia robót i się rozejść. Jedni patałachy ale drudzy też nie grzeszą inteligencją.

  Edytowany: 10 miesięcy temu

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Olek 14 10 miesięcy temuocena: 93% 

  Pierwszy raz słyszę aby to inwestor płacił i martwił się o zabezpieczenie, oznakowanie itp. Przez cały okres pracy na tym rondzie nie było tam widać nikogo. Tłumaczenie że była xima jest co najmniej śmieszne. Polbruk, utwardzenia można robić nawet do minus 10 stopni. Więcej tej zimy nie było. Ponadto samo ułożenie jest fatalne, nie mówiąc o dziurach. Wykonawca miał obowiązek wykończyć inwestycję albo z niej zrezygnować. A tak - spartaczył i krzyczy. Ja wielokrotnie odstępowałem od przetargu widząc że nie dam dady wykonać inwestycji za proponowane pieniądze. I to wg mnie jest uczciwe.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Xyz 13 10 miesięcy temuocena: 100% 

  Drogi wykonawco! Sposób prowadzenia Waszych robót jest daleki od jakichkolwiek standardów! Wasz COR wprowadzał kierowców w błąd, budowa była zabezpieczona w niedostateczny sposób no i nie zostały wypełnione dziury...Takiego chaosu nie było dawno. Rownocześnie gratulacje dla Starostwa za nadzorowanie ruchu. A właściwie to za jego brak.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Julia 12 10 miesięcy temuocena: 72% 

  Kurde, do tej pory myślałam, że zawalił wykonawca. Ale czytając, co mówi każda ze stron, to wersja firmy jakoś bardziej się klei.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Obserwator 11 10 miesięcy temuocena: 81% 

  Brak szacunku to w tym urzędzie standard, zobaczcie, kto odpowiada na skargę. Z całym szacunkiem dla Pani Wróblewskiej, ale to rola przynajmniej kierownika wydziału, a moim zdaniem burmistrza lub zastępcy. Ot cały Dawidek, trudne sprawy zwalić na zwykłego pracownika, a sam do zdjęć i dyplomów.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Urzędnik 10 10 miesięcy temuocena: 65% 

  Cały On, urzędnika na odstrzał, a sobie sukces przypiąć.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~mieszkaniec Iławy 9 10 miesięcy temuocena: 71% 

  Cisnąć Wykonawcę i nie zatwierdzać bubla. Szkoda, że zabrakło podobnej konsekwencji Urzędu w przypadku cypla po dawnej "Czapli" i obietnicy biznesmenika wybudowania tam maksymalnie 4 apartamentowców. Aż żal patrzeć jak poprzez cwaniactwo tak piękny kawałek terenu, który po renowacji miał służyć do rekreacji mieszkańców Iławy, został zabudowany i jest dalej obstawiany prostokątnymi obleśnymi klocami.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Pelson 8 10 miesięcy temuocena: 68% 

  Nie mieliśmy w historii Iławy większego gamonia jako burmistrza miasta.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Greg 7 10 miesięcy temu

  Co ma burmistrz do wiatraka? Wykonawca opirdzielał się konkretnie, panowie podczas budowy byli jak Walking Dead, robota leżała odłogiem. Na koniec terminu galop, bo się przy d... pali. Bądźmy poważni, każdy, kto uczęszczał ta drogą widział galopujący progres robót. Ale prościej powiesić psy na burmistrzu. O "zabezpieczeniu" budowy nie wspomnę z litości, to, że nikt tam nie doznał uszkodzeń ciała czy mienia to cud.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Person to debil 6 10 miesięcy temuocena: 57% 

  Person gamoniu dawaj nazwisko swoje

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~System 5 10 miesięcy temuocena: 73% 

  To że do Burmistrza można mieć wiele pretensjo to prawda. Ale akurat w tym przypadku nie zawinił. Wykonawca dał cztery litery. Pewno miał inną robotę i ram robił. U nas wykopali dziurę i przez dwa miesiące nie robili nic. Tobzdura zwalać winę na UM. Dobrze że nie wypłacili kasy. Inna sprawa że wybierać firmy bez żadnych opinii to duże ryzyko.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Link 4 10 miesięcy temuocena: 33% 

  Dobrze że ty nie jesteś na stanowisku burmistrza bo Iława legła by w gruzach jak się cieszę.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Boczek NW 3 10 miesięcy temuocena: 65% 

  Potwierdzam Gamoń

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Mcwd 2 10 miesięcy temuocena: 42% 

  Gamoń to Jesteś Ty...Termin i rzetelność wykonania to jest podstawa...A co ma z tym wspólnego burmistrz??? Był przetarg...a nie burmistrz wybierał wykonawcę...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~M@rek 1 10 miesięcy temuocena: 23% 

  Proponuję twoją kandydaturę. Wybory tuż tuż...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
Artykuł załadowany: 0.4016 sekundy