REKLAMAfredom
REKLAMAOlszta
Ważna informacja dla NGO-sów z terenu powiatu iławskiego.

Ważna informacja dla NGO-sów z terenu powiatu iławskiego.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” oraz budżetu powiatu na 2024 r., Starosta Powiatu Iławskiego zaprasza do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2024 r. Propozycje należy składać do 6 września 2023 r.

Informuję o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:

  • rodzaj i nazwę zadania publicznego,
  • opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
  • sugerowany termin realizacji zadania,
  • kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

g

Propozycje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego  w Iławie lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePAUP na adres: /of7i114cgi/SkrytkaESP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) lub złożyć wniosek elektroniczny za pośrednictwem platformy ePOP pod adresem: https://epop.powiat-ilawski.pl/e-uslugi wniosek nr 26 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie,  tj.: ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława do 6.09.2023 r.

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2024 r.

Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36);
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
(Natalia Rohde – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański
WICESTAROSTA

f

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.2661 sekundy