REKLAMApluszak
REKLAMAprofi
wydrukuj podstronę do DRUKUJ14 czerwca 2024, 09:06

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie                      
Piotr Staruk
Kancelaria Komornicza numer III                                     
14-200 Iława, ul. Wojska Polskiego 6c/6,  
tel. (89) 648-38-54

O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacjach nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk zawiadamia, że dnia 17.07.2024 r. nastąpi rozpoczęcie, a dnia 24.07.2024 r. nastąpi zakończenie przetargów w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/, dotyczącej: 

a) nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona działkami nr 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 18/7 i 188 o powierzchni łącznej 10,3506 ha, położona w miejscowości Wola Kamieńska w gminie Iława, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00030878/1 - suma oszacowania przedmiotowej nieruchomości wynosi 2 144 000,00 zł. Cena wywołania wynosi kwotę 1 608 000,00 zł.
Link do wskazanej licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/23179/nieruchomosc-rolna-niezabudowana-o-pow-10-3506-ha-w-miejscowosci-wola-kamienska

b) nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona działkami nr 22 i 35/2 o powierzchni łącznej 3,9000 ha, położona w miejscowości Frednowy w gminie Iława, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00052293/6 - suma oszacowania przedmiotowej nieruchomości wynosi 219 000,00 zł. Cena wywołania wynosi kwotę 164 250,00 zł
Link do wskazanej licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/23202/nieruchomosc-rolna-niezabudowana-o-pow-3-9000-ha-w-miejscowosci-frednowy

c) nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona działkami nr 29 i 34 o powierzchni łącznej 5,1000 ha, położona w miejscowości Frednowy w gminie Iława, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00030313/3 - suma oszacowania przedmiotowej nieruchomości wynosi 260 000,00 zł. Cena wywołania wynosi kwotę 195 000,00 zł.
Link do wskazanej licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/23406/nieruchomosc-rolna-niezabudowana-o-pow-5-1000-ha-w-miejscowosci-frednowy

Rozpoczęcie przetargów wyznaczone zostało na dzień 
17.07.2024 r. na godz. 11:00,
a zakończenie przetargów na dzień 24.07.2024 r. na godz. 11:00.

    Na podstawie art. 986 (7) § 3(1) k.p.c. jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienia, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

    Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotra Staruka, prowadzony przez Bank Pekao SA I O/Iława 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508 najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Na podstawie art. 986(4) § 5 k.p.c. protokół opisu i oszacowania nieruchomości udostępniony jest w systemie teleinformatycznym. 

    Na podstawie art. 986(4) § 3 k.p.c. obwieszczenie o licytacji jest dostępne na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (www.licytacje.komornik.pl).

Obwieszczenie.

REKLAMANAJLAK
Swojak
Artykuł załadowany: 0.3658 sekundy